ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління  

юстиції у Черкаській області

 «11» жовтня 2012 року № 808/О

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Головному управлінні  

юстиції у Черкаській області

 «15» жовтня 2012 року за № 8/1602

 

 

Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Черкаській області

 

         1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Головним управлінням юстиції у Черкаській області (далі – управління) за запитом на інформацію.

 

         2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли управління є належним розпорядником інформації.

 

         3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

         особі у разі надання інформації про себе;

         якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

         щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

 

         4. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу з зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, відповідно Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Черкаській області, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Черкаській області від

 

02 серпня 2012 року № 611/О, зареєстрованого 02 серпня 2012 року за № 6/1600 та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

 

         5. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів з дня  підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

                 

         6. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку управління.

 

         7. Структурний підрозділ управління, у разі необхідності копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, подає заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Рахунок), до відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку управління за формою згідно з додатком 1.  

         Одночасно копія цієї заявки передається до відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю управління.

 

         8. На підставі отриманої заявки відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку управління протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу управління, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений пунктом 4 цього Порядку строк запитувачу інформації.

 

         9. Оплата Рахунку здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

 

         10. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок управління відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає структурному підрозділу управління, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, посвідчену відповідальною особою відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

         Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає для здійснення обліку до відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю.

 

         11. Надання інформації на запит здійснюється структурним підрозділом, у якому знаходиться запитувана інформація, протягом строку, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

 

         12. Відповідь на запит не надається у разі відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Начальник відділу організаційно-аналітичного

забезпечення та контролю Головного управління

юстиції у Черкаській області                                                                                                                   Г.І.Цьохла

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Головне

управління юстиції у Черкаській області

 

 

Заявка № ___

від «____» ___________ 20___ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

____________________________________________________________________ (назва документа)

________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

 

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки (грн., коп.)

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

(за відсутності даних ставиться прочерк)

 

Виконавець:

 

__________________________          ____________          ____________________

                     (посада)                     (підпис)               (П.І.Б.)

 

Керівник структурного підрозділу,

у якому знаходиться запитувана інформація:

 

__________________________          ____________          ____________________

                     (посада)                     (підпис)               (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Головне

управління юстиції у Черкаській області

 

 

Надавач послуг – Головне управління

юстиції у Черкаській області

реєстраційний рахунок_____________

МФО____________________________

Код за ЄДРПОУ___________________

 

Платник:_________________________

_________________________________

 

 

Рахунок №______

від «____»___________ 20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________

                                                       (назва документа)

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (грн., коп.)

Кількість сторінок

Сума (грн., коп.)

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Черкаській області

 

 

 

 

 Усього до сплати ________________________________грн. _________ коп.

                                           (сума словами)

 

Виконавець:

__________________________          ____________          ____________________

                       (посада)                (підпис)                   (П.І.Б.)